Na níže uvedeném odkazu naleznete reklamační formulář a štítek. Obojí prosím vyplňte – urychlíte tím vyřízení reklamace. Reklamační formulář spolu s kopií faktury prosím přiložte k zásilce a na balík přilepte vyplněný štítek a to i v případě osobního předání zásilky.
Ke stažení:

- Reklamační formulář
- Formulář na odstoupení od smlouvy

Reklamované zboží pak odešlete na adresu:

Electronic- star
Geis Parcel
Stará pošta 819
CZ - 664 61 Rajhrad

Upozornění: Uvedená adresa slouží pouze jako sběrné místo pro balíkové zásilky a není pobočkou Klarstein ani electronic-star a.s. v ČR.

UPOZORNĚNÍ: Osobní předání na sběrné místo není možné!

Balík doporučujeme pojistit, čímž předejdete budoucím komplikacím v případě poškození při přepravě.
Řádně zabalené zboží můžete rovněž na uvedenou adresu doručit osobně v pracovní dny od 7.00 do 15.30hod. Zboží bez vhodného transportního obalu nebude při osobním předání akceptováno.
Reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nicméně berte prosím na vědomí, že zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

V případe nejasností nás neváhajte kontaktovat: info@klarstein.com nebo tel.: +420 225 348 506


Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje vztah mezi prodejcem a zákazníky, tedy každým, kdo nakoupí zboží nabízené prodávajícím na internetové stránce www.klarstein.cz nebo přímo v jeho sídle, dále jen „spotřebitel“. Společnost electronic-star a.s., v zájmu rychlého průběhu reklamačního procesu, vyřizuje na území České republiky pro společnost Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 IČO: HRB 98898, všechny reklamace, které byly zákazníkovi z ČR touto společností dodané.


Článek I

Právo na uplatnění reklamace

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží závada, má spotřebitel právo závadu reklamovat pro rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby bylo reklamované zboží čisté, kompletní, pokud možno v původním obalu a v souladu s hygienickými předpisy a nebo všeobecnými hygienickými zásadami. Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat kromě všeobecně známých pravidel také i podmínky stanovené pro používaní zboží v záručním listě nebo v návodu k použití, používat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a také nesmí porušit plomby, je-li zboží zaplombováno.


Článek II

Reklamace prosím zasílejte na adresu:

Electronic-Star a.s.
Sklad Praha-Východ
Servant - Svémyslice 38
250 91 pošta Zeleneč

Pro uplatnění práv plynoucích ze zodpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačí osvědčení o zakoupení (nejlépe doklad o zaplacení nebo faktura. Pokud byla faktura doručena elektronicky emailem, je třeba fakturu vytisknout a přiložit k objednávce). Předložení dokladu o zaplacení za účelem reklamace postačí i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil. V tom případě musí být reklamace přijata, přičemž je na zboží poskytnuta záruka 24, resp. 36 měsíců. Více o záručních lhůtách v článku IV.


Článek III

Zodpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží prodávající zodpovídá za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou. Má-li zboží při převzetí spotřebitelem vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou. U závad na zboží, které se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, platí, že mělo zboží závadu již při prodeji, pokud prodávající neprokáže opak. Prodávající v tomto případě zodpovídá za závadu bez toho, aby se museli zkoumat podmínky záruční doby.

Prodávající nezodpovídá za rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou, pokud:
- spotřebitel způsobil závadu sám,
- spotřebitel před převzetím zboží o závadě věděl
- reklamace zboží odporuje povaze zboží, hlavně vypršení doby trvanlivosti zboží
- prokáže se, že nejde o rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou

Prodávající nezodpovídá za vady:
- kvůli kterým byla poskytnuta sleva z původní ceny zboží
- které vznikly v záruční době v důsledku opotřebení zboží, jeho nesprávným či nadměrným použitím nebo po uplynutí životnosti zboží
- spojené s porušením ochranné plomby na zboží
- způsobené zásahem neoprávněné osoby do zboží či jeho součást.

O přijaté reklamaci se musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy byla reklamace uplatněna, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde bylo reklamované zboží zakoupeno a cenu, za jakou byl zakoupen. Vyřízení, resp. Rozhodnutí o dalším postupu reklamace nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Pokud není spotřebitel s vyřízením reklamace spokojen, přivolá zaměstnanec, který reklamaci vyřizoval příslušného vedoucího, který celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení. V případě uznané oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nutných výdajů spojených s reklamací.


Článek IV

Lhůta pro uplatnění reklamace

Prodávající zodpovídá za závady zboží pod dobu 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, v návodu nebo záručním listu není uvedena delší doba.
Na všechna domácí kina, zesilovače a reproduktory značek Auna, Ibiza, DJ Tech, Skytec a Klarstein poskytuje naše společnost záruku 36 měsíců. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této prodloužené záruky. Na ostatní výrobky se vztahuje 24 měsíční záruka.
Jde-li o používanou věc, kupující se s prodávajícím mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to spotřebitel nepořádá. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat záruční list. K vyřízení reklamace stačí doklad o koupi (faktura).
Není li reklamace závadného zboží, za které prodávající zodpovídá, uplatněna v záruční době, právo ze zodpovědnosti za vadu zaniká


Článek V

U závad zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právu u odstranitelných závad, aby byly bezplatně, řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může místo odstranění závady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. Jde-li o neodstranitelné závady, které nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny podle charakteru vady. Prodávající je povinen poskytnout slevu z ceny, resp. Vrátit část již zaplacené kupní ceny. Pokud dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu z dojednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; pokud jde o vadu, která dělá věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, když jej prodávající ubezpečil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti požadované kupujícím, nebo že nemá žádné vady, a toto ubezpečení se ukáže nepravdivým.


Článek VI

Reklamace použitého a vadného zboží

Při prodeji použitých nebo vadných věcí musí prodávající zabezpečit zřetelné označení, že jde o vadné nebo použité zboží. Při použitých a vadných věcech nezodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší ceny nezodpovídá za vadu, kvůli které byla cena nižší.

Nahoru